Struktur Organisasi

Pembina/Pendiri 1. H. M. Anwar Arbangi, SH
2. Hj. Cucu Rosilawati, SKM., MM.Kes
Ketua Yayasan dr. Anwar Sandi Wibowo, Sp.OG.,M.Kes
Direktur Hj. Endang Setyaningsih, SKM.,S.ST.,M.M.Kes
Pudir I Ade Rahayu Prihartini, S.ST.,M.Kes
BAAK A. Maulana Sidik, S.Kom
LPM Roni Iryadi, SKM,M.Kes
Ka Prodi D3 Kebidanan Maesaroh, S.ST., M.Kes
Sek Prodi D3 Kebidanan Rosidah, S.ST, M.Kes
Ka Prodi D4 Kebidanan Norma Mardiani, M.Keb
Ka Lab Komputer A. Maulana Sidik, S.Kom
Ka Lab Kebinanan Farhana, S.Tr.Keb
Ka Perpustakaan Imran